تکیه‌کلام‌ها
۹۵/۱۰/۲۹
ترتیب طبیعی بخش‌های جمله
۹۵/۱۰/۲۹

برخی از کلمات عربی در فارسی معنای تازه‌ای یافته‌اند که این معنا در عربی رایج نبوده‌ است:

کلمه

معنا در عربی

معنا در فارسی

اسارت

بستن ریسمان

اسیری

تسری

خریدن کنیز

سرایت کردن

رکیک

سست

زشت

گرام

کِرام

گرامی، عزیز

تماشا

با هم راه رفتن

دیدن

فراغت

اضطراب

آسایش

کثیف

انبوه

آلوده

محصل

مأمور

دانش‌آموز

توجه: کلمات جدید، صمیم، معمول، مسکون بار معنایی خود را از دست داده و امروزه «ی» نسبت گرفته‌اند.

حسن ذوالفقاری، آموزش ویراستاری و درست‌نویسی، ص ۱۹۵

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید