نکته های ویرایشی ۲
۹۶/۰۲/۱۲
نکته های ویرایشی ۴
۹۶/۰۲/۱۲

نکته های ویرایشی ۳

  1. مطابقه نهاد با فعل مفرد و جمع بودن:

فریدون با تنی چند از دوستانش به دیدن من آمدند.

… به دیدن من آمد.

فرمانده پادگان به همراه افسر نگهبان وارد شدند.

… وارد شد.

  1. بازنویسی جمله های ضعیف و سست به صورت جمله های پخته و شیوا:

تابش آفتاب در لک صورت موثر است.

قرار گرفتن در معرض آفتاب در پیدایش لک صورت موثر است.

بیداری مسلمانان جهان را فراگرفته است.

مسلمانان جهان بیدار شده اند.

این گونه خودروها هزینه بیشتری برای تولید آنها لازم است.

برای تولید این گونه خودروها هزینه بیشتری لازم است.

  1. برگرداندن فعل هایی که به صورت وصفی به کار رفته اند به صورت فعل غیروصفی:

خرگوش ترسیده، و از پیش من گریخت.

خرگوش ترسید و از پیش من گریخت.

بسیاری از مردم بدون آنکه کاری را دوست داشته باشند، به آن پرداخته و در نتیجه شکست می خورند.

… به آن می پردازند و در نتیجه شکست می خورند.

آنها به تجارت پرداخته  و در نتیجه ثروت فراوانی به دست خواهند آورد.

آنها به تجارت خواهند پرداخت و …

  1. اصلاح ساخت و وجه و زمان افعال:

ممکن است دشمن دانسته است که ما چه قصدی داریم.

… دانسته باشد که …

احتمال دارد که او قصد ما را می داند.

احتمال دارد که او قصد ما را بداند.

  1. تغییر واژه های عامیانه و کوچه و بازاری و نامانوس و بدآهنگ، به واژه های نوشتاری و مانوس و خوش آهنگ در نثر نوشتاری:

من نمی خواهم فردا با لباس پاره و پوره و شندر پندری و سر و وضع قزمیت و فکسنی توی خیابان پیدا بشم.

من نمی خواهم فردا با لباس کهنه و وصله دار و سرو وضع ناجور توی خیابان دیده شوم.

 

غلامرضا ارژنگ، شیوه نگارش فارسی، صص ۸۷ – ۸۹

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید