۱۳۹۵-۱۰-۲۱

خط مورب (ممیز)

خط مورب، ممیز (/) نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: به جای «یا» و «واو» عطف یا معادل دو کلمه که حکم واحد دارند: […]