۱۳۹۵-۱۰-۱۵

نقطه (ناصر نیکوبخت، سیدعلی قاسم‌زاده)

از جمله ویژگی‌های ذاتی هر زبانی در گفتار، مکث‌های موجود در آن است. انسان‌ها معمولا هنگام ادای کلمات و ترکیبات در جمله یا عبارت، خواه‌ناخواه ملزم […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۵

نقطه (حسن ذوالفقاری)

نقطه نشانه مکث کامل است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: در پایان جمله‌های خبری،‌ امری یا انشایی (جمله‌های غیر سؤالی و غیر عاطفی): کمک‌های ایران به […]