۱۳۹۵-۱۰-۲۷

پیکان، فلش

پیکان، فلش (←) نشانه ارجاع است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: برای نشان‌دادن نتیجه و پیوند دو چیز: هدیه ← هدایا از سر واکردن ← از […]