۱۳۹۵-۰۹-۲۸

اهمیت ترکیب

ترکیب را ساده‌ترین یا دست‌کم اقتصادی‌ترین روش برای واژه‌سازی تعریف کرده‌اند (←ساپیر، ص ۹۸-۹۹). زبان‌ها از نظر کاربردِ این فرایند با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. برخی […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۶

قواعد فعل مجهول، فعل مرکب، ضمیر و نکات دیگر

در زبان فارسی وقتی فاعل در جمله ذکر شده باشد، فعل را به صورت مجهول به کار نمی‌برند؛ برای مثال: نادرست: روباه توسط محمدحسین در باغ […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۴

حذف و عطف حرف اضافه

ج) حذف و عطف حرف اضافه در جمله مرکب «رفتن و برگشتن از دانشگاه طولی نمی‌کشد»، فعل جمله اول (طولی نمی‌کشد) به قرینه لفظی فعل جمله […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۳

حذف و عطف فعل

ب) حذف و عطف فعل در جمله مرکب «آقای غفار به اداره وارد و به کار پرداخت» فعل «شد» از آخرِ جمله اول حذف شده است […]