۱۳۹۵-۰۹-۲۱

حذف و عطف فاعل

در زبان فارسی برای پرهیز از تکرار و درازنویسی،‌ گاهی کلمه‌ها و عبارت‌های مشترک دو یا چند جمله را – که در آن جمله‌ها تکرار شده‌اند […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۹

جایگاه حرف «را»

حرف «را» در زبان فارسی امروز نشانه مفعول است و باید بدون فاصله بعد از مفعول و وابسته‌های آن بیاید؛ بدین سبب به کاربردن آن بعد […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۸

قواعد جمع

جمع بستن کلمه‌های غیر عربی به روش زبان عربی نادرست است؛ برای مثال: نادرست: گزارشات، پیشنهادات، تلگرافات، اتراک،‌ فرامین، پاکات درست: گزارش‌ها، پیشنهادها، تلگراف‌ها، ترک‌ها، فرمان‌ها، […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۶

نشانه‌های مکث (نقطه)

از جمله ویژگی‌های ذاتی هر زبانی در گفتار، مکث‌های موجود در آن است. انسان‌ها معمولا هنگام ادای کلمات و ترکیبات در جمله یا عبارت، خواه‌ناخواه ملزم […]