۱۳۹۵-۱۲-۰۴

صفحه شناسنامه

صفحه شناسنامه یکی از واحدهای پیش از متن کتاب است که همه اطلاعات کتاب‌شناسی اثر در آن در آن می‌آید و در نتیجه صفحه مهمی است. […]
۱۳۹۵-۱۲-۰۳

چاپ اول، چاپ آخر

برخی از معرفان کتاب نکاتی را در معرفی نمی‌آورند که موجب شگفتی است. یکی از این موارد تاریخ چاپ کتاب است. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که […]
۱۳۹۵-۱۲-۰۲

زبان مادری

بدون در نظر گرفتن بافت کلام، معنی دریافت نمی‌شود. نسبت خواننده و نویسنده در درک بافت کلام مؤثر است. گاه، این دو به هم نزدیک‌اند و، […]
۱۳۹۵-۱۲-۰۱

شکنجه تغییر

زمانی مردم به کلماتی چون دانشگاه، دانشکده، دادگستری و شهرداری می‌گفتند اونیورسیته، فاکولته، عدلیه و بلدیه. ما اکنون حاضر نیسیتیم این کلمات را به کار ببریم […]