نگارش خلاق (داستان نویسی )

  1. هدف تشکیل کلاس

  2. چرا این کلاس را آموزش می‌دهیم ؟

امروزه آنچه در فضای آموزشی رسمی و غیررسمی دربارۀ نگارش انجام می‌شود، چندان به‌مهارت‌های نوشتاری توجه نمی‌کند؛

مهارت‌های نوشتاری آن گونه از مهارتهاری است که به افراد این امکان را می‌دهد تا آنچه می‌اندیشند به قلم آورند،

مهارت‌های نوشتاری دوگونه است:

  1. مهارت نوشتاری معیار و رسمی؛

  2. مهارت‌های نوشتاری خلاق و ذوقی.

در مهارت‌های نوشتاری رسمی سعی می‌شود مطلب با کلمات و جملاتی دستوری و معین منتقل شود، یعنی کلمات در خدمت انتقال مفاهیم هستند. در این حالت زبان صرفاً وسیلۀ ارتباطی است تا بدون هیچ ابهامی مقصود رسانده شود. نگارش کتاب‌های علمی، رسمی و اداری از این مقوله جدا نیستند.

اما، قسمت دیگری از نگارش است که به نگارش خلاق معروف است .

در این نوع نوشتار رساندن مقصود چندان مهم نیست، مهم گفتن است و بس.

گوینده می‌خواهد آنچه در دل دارد بگوید، پس ابهام، موسیقی کلام، توصیف و بسیاری از تکنیک‌های دیگر از لوازم اصلی آن است و می‌توان این نوع نگارش را همان‌طور که گفتیم نگارش خلاق نامید. شعر ،نثر ادبی و به‌ویژه داستان در این مقوله می‌گنجد.

داستان و ادبیات داستانی از گذشتۀ دور مد‌نظر بسیاری از گروه‌های مختلف بوده‌است. داستان‌گویی و داستان‌نویسی عمری طولانی به بلندای تاریخ بشر دارد که خود دارای مهارت‌ها و تکنیک‌های ویژه است با این قدمت امروزه به نگارش داستان و آموختن تکنیک‌های نویسندگی در آموزش رسمی چندان توجهی نشده است.

مؤسسۀ نجوای قلم حدود بیست سال است که در حوزۀ نگارش، ویرایش و درست‌نویسی فعالیت می‌کند و می‌کوشد تا آموزش داستان‌نویسی را از دوران خردسالی آغاز کند و تا دوران نوجوانی و بعد آن ادامه دهد.

در این دوره‌ها کودک می‌آموزد که خیال‌ورزی کند، خیالش را منظم نماید و بنگارد.

استادان این دوره‌ها سعی در آموختن تکنیک‌های نگارش خلاق به سنین مختلف با روش‌های متنوع دارند.

باید پذیرفت که بسیاری از کودکان ما ضعف نگارش دارند و در این دنیای مجازی که هرروز در تاروپود زندگی ما نفوذ کرده‌است آنچه دارد به کنار می‌رود، نوشتن است، پس شرکت در این دوره‌ها بسیار مغتنم و سودمند است تا کودکان بیاموزند که چگونه فکر کنند و خیال‌پردازی کنند و خیال خود را بپرورند توصیف کنند و شخصیت‌پردازی نمایند و هر آنچه را که آموخته‌اند به‌صورت داستان با توجه به علایق خود بنگارند.

 

 

 

 

 

نگارش خلاق (داستان نویسی )

امروزه آنچه در فضای آموزشی رسمی و غیررسمی دربارۀ نگارش انجام می‌شود، چندان به‌مهارت‌های نوشتاری توجه نمی‌کند؛

مهارت‌های نوشتاری آن گونه از مهارتهاری است که به افراد این امکان را می‌دهد تا آنچه می‌اندیشند به قلم آورند،

مهارت‌های نوشتاری دوگونه است:

  1. مهارت نوشتاری معیار و رسمی؛
  2. مهارت‌های نوشتاری خلاق و ذوقی.

 

مؤسسۀ نجوای قلم حدود بیست سال است که در حوزۀ نگارش، ویرایش و درست‌نویسی فعالیت می‌کند و می‌کوشد تا آموزش داستان‌نویسی را از دوران خردسالی آغاز کند و تا دوران نوجوانی و بعد آن ادامه دهد.

در این دوره‌ها کودک می‌آموزد که خیال‌ورزی کند، خیالش را منظم نماید و بنگارد.

استادان این دوره‌ها سعی در آموختن تکنیک‌های نگارش خلاق به سنین مختلف با روش‌های متنوع دارند.

باید پذیرفت که بسیاری از کودکان ما ضعف نگارش دارند و در این دنیای مجازی که هرروز در تاروپود زندگی ما نفوذ کرده‌است آنچه دارد به کنار می‌رود، نوشتن است، پس شرکت در این دوره‌ها بسیار مغتنم و سودمند است تا کودکان بیاموزند که چگونه فکر کنند و خیال‌پردازی کنند و خیال خود را بپرورند توصیف کنند و شخصیت‌پردازی نمایند و هر آنچه را که آموخته‌اند به‌صورت داستان با توجه به علایق خود بنگارند.