دوره های اداری و مالی

* آشنایی با انواع نوشته های اداری: نامه، گزارش، صورت جلسه و ...

* آشنایی با ساختار نامه و انواع آن

* گزارش نویسی و آشنایی با ارکان گزارش

* آشنایی با نکات دستوری، نشانه گذاری و ویرایش مکاتبات اداری


مؤسسه نجوای قلم دوره‌های زیر را با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می‌کند: