روش تحقیق و مقاله نویسی

* تعریف مقاله و انواع آن

* آشنایی با ساختار مقالات دانشگاهی و علمی پژوهشی

* آشنایی با ویژگی های مقاله

* ارجاع نویسی و مستندسازی در مقاله

* نکات دستوری، نشانه گذاری، ویرایش مقاله و ...