شاهنامه خوانی

* معرفی فردوسی و آشنایی با اندیشه او

* شاهنامه خوانی

* آشنایی با اساطیر، حماسه و انواع آن، ایران باستان، داستان های شاهنامه و ...