گلستان خوانی

* آشنایی با اندیشه سعدی و آموزه های اخلاقی و تربیتی در گلستان

* بررسی نکات ادبی و دستوری گلستان

*معنی واژه ها و ابیات عربی