95/10/01

دو خط فاصله

دو خط فاصله ( – -) این نشانه که معادل Tiret-Deux فرانسوی است، از نشانه‌های دربرگیرنده به شمار می‌آید که در موارد زیر کاربرد دارد: غالبا برای جدا کردن جمله‌های معترضه؛ حضرت علی – علیه […]
95/10/21

خط فاصله

خط فاصله (-) نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: جداکردن دو کلمه که دو جنبه مختلف از یک منظور را نشان می‌دهد: مباحثی هنری – ادبی علاقه‌مندان خاص خود را دارد. برای نشان‌دادن […]