۹۵/۰۹/۱۶

نشانه‌های مکث (نقطه)

از جمله ویژگی‌های ذاتی هر زبانی در گفتار، مکث‌های موجود در آن است. انسان‌ها معمولا هنگام ادای کلمات و ترکیبات در جمله یا عبارت، خواه‌ناخواه ملزم به رعایت مکث هستند؛ به‌عنوان مثال در هنگام خواندن […]
۹۵/۰۹/۱۸

قواعد جمع

جمع بستن کلمه‌های غیر عربی به روش زبان عربی نادرست است؛ برای مثال: نادرست: گزارشات، پیشنهادات، تلگرافات، اتراک،‌ فرامین، پاکات درست: گزارش‌ها، پیشنهادها، تلگراف‌ها، ترک‌ها، فرمان‌ها، پاکت‌ها از آنجا که کلمه‌های سه حرفی و کمتر […]
۹۵/۰۹/۱۹

جایگاه حرف «را»

حرف «را» در زبان فارسی امروز نشانه مفعول است و باید بدون فاصله بعد از مفعول و وابسته‌های آن بیاید؛ بدین سبب به کاربردن آن بعد از فاعل و مسندالیه و بعد از سایر اجزای […]
۹۵/۰۹/۲۱

حذف و عطف فاعل

در زبان فارسی برای پرهیز از تکرار و درازنویسی،‌ گاهی کلمه‌ها و عبارت‌های مشترک دو یا چند جمله را – که در آن جمله‌ها تکرار شده‌اند و نقش دستوری واحدی دارند – به استناد قرینه […]
۹۵/۰۹/۲۳

حذف و عطف فعل

ب) حذف و عطف فعل در جمله مرکب «آقای غفار به اداره وارد و به کار پرداخت» فعل «شد» از آخرِ جمله اول حذف شده است و از آنجا که برای این حذف، قرینه لفظی […]
۹۵/۰۹/۲۴

حذف و عطف حرف اضافه

ج) حذف و عطف حرف اضافه در جمله مرکب «رفتن و برگشتن از دانشگاه طولی نمی‌کشد»، فعل جمله اول (طولی نمی‌کشد) به قرینه لفظی فعل جمله دوم حذف شده است و درست است؛ اما متمم […]
۹۵/۰۹/۲۶

قواعد فعل مجهول، فعل مرکب، ضمیر و نکات دیگر

در زبان فارسی وقتی فاعل در جمله ذکر شده باشد، فعل را به صورت مجهول به کار نمی‌برند؛ برای مثال: نادرست: روباه توسط محمدحسین در باغ دیده شد. روباه توسط کسی در باغ دیده شد. […]
۹۵/۰۹/۲۸

اهمیت ترکیب

ترکیب را ساده‌ترین یا دست‌کم اقتصادی‌ترین روش برای واژه‌سازی تعریف کرده‌اند (←ساپیر، ص ۹۸-۹۹). زبان‌ها از نظر کاربردِ این فرایند با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. برخی از آنها، از جمله زبان‌های سامی و زبان‌های اسکیمویی […]
۹۵/۰۹/۲۸

معیارهای طبقه‌بندی واژه‌های مرکب

واژه‌هایی مرکب را بر حسب سه معیار طبقه‌بندی کرده‌ایم: ساختار، مقوله، روابط نحوی- معنایی میان واژه‌های سازنده. ساختار واژه مرکب: همه واژه‌های مرکب را متشکل از دو واژه در نظر گرفته‌ایم که ممکن است هر […]
۹۵/۰۹/۲۹

وند در زبان فارسی (قسمت اول)

وند در زبان فارسی “وند” چیست؟ وند تکواژیست که معنی مستقل ندارد و در ساخت واژه یا صرف آن به کار می‌رود (وند صرفی واژه نمی‌سازد بلکه شکل صرفی واژه را تغییر می‌دهد. مانند نشانه‌های […]
۹۵/۱۰/۰۲

تفاوت کاربرد دو خط فاصله، دو کاما و پرانتز

تفاوت کاربرد «دو خط فاصله»، «دو کاما» و «پرانتز» دو خط فاصله در دو طرف جمله معترضه می‌آید و همانطور که از اسم آن مشخص است، عبارت داخل دو خط فاصله، جمله است؛ درحالی‌که دو […]
۹۵/۱۰/۱۰

صفت‌های مؤنث عربی

صفت‌های مؤنث عربی متداول در فارسی در زبان عربی بعضی از کلمه‌ها را مؤنث می‌دانند و بعضی را مذکر. بعضی از مؤنث‌ها نشانۀ لفظی دارند که به آن‌ها مؤنث لفظی می‌گویند. یکی از نشانه‌های مؤنث […]
۹۵/۱۰/۱۱

نقطه‌ویرگول

نقطه‌‌ویرگول علامت وقف یا درنگی بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. موارد استفاده از این علامت بسیار اندک است و جز در مواقعی که به کار بردن آن موجب روشنی معنا و رفع […]
۹۵/۱۰/۱۲

نقطه

نقطه نشانه مکث کامل است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: ۱٫ در پایان جمله‌های خبری،‌ امری یا انشایی (جمله‌های غیر سؤالی و غیر عاطفی): کمک‌های ایران به سازمان ملل در سال ۱۳۸۳ سه میلیون دلار […]
۹۵/۱۰/۱۳

بند (پاراگراف)

مجموعه‌ای از چند جمله  که نوعی ارتباط منطقی و معنایی و ساختاری بین آن‌ها برقرار است. اولین جمله هر پاراگراف معمولا بیشترین اطلاعات  درباره کل پاراگراف را دارد و بقیه جمله‌ها بسط منطقی و معنایی […]