95/10/28

ایضا

ایضا (”) نشانه تکرار جمله‌ها و کلمات مشابه است: ساده‌نویسی یعنی خودداری از کاربرد کلمات دشوار، بیگانه، نامفهوم و غیرمستعمل؛ ”             ”         ”       ”    ”      افعال دشوار، بلند و نامأنوس؛ ”             ”         ”       ”    ”      […]