95/10/13

بند (پاراگراف)

مجموعه‌ای از چند جمله  که نوعی ارتباط منطقی و معنایی و ساختاری بین آن‌ها برقرار است. اولین جمله هر پاراگراف معمولا بیشترین اطلاعات  درباره کل پاراگراف را دارد و بقیه جمله‌ها بسط منطقی و معنایی […]