۹۵/۱۲/۰۲

زبان مادری

بدون در نظر گرفتن بافت کلام، معنی دریافت نمی‌شود. نسبت خواننده و نویسنده در درک بافت کلام مؤثر است. گاه، این دو به هم نزدیک‌اند و، در نتیجه، ارتباط آسان صورت می‌گیرد. برعکس، گاهی این […]
۹۶/۰۳/۰۲

ویرایش گفتمانی

گاه ویراستار تغییراتی در جمله می‌دهد که در مقیاس جمله موجه نمی‌نماید، اما با معیارهای گفتمانی موجه است. من یک بار جمله «لیر پیرمردی است» را به «لیر مردی پیر است» تغییر دادم. به ظاهر، […]
۹۶/۰۳/۰۷

ما و خارجی‌ها

ترجمه و ویراستاری علی صلح‌جو،‌ نکته‌های ویرایش، صص ۱۰۲ – ۱۰۳