95/10/29

عربی در فارسی

برخی از کلمات عربی در فارسی معنای تازه‌ای یافته‌اند که این معنا در عربی رایج نبوده‌ است: کلمه معنا در عربی معنا در فارسی اسارت بستن ریسمان اسیری تسری خریدن کنیز سرایت کردن رکیک سست […]