95/10/28

خط بلند

خط بلند (ـــــــــــــــــ) در نوشتن منابع کتاب‌نامه به جای تکرار نام نویسنده استفاده می‌شود: محجوب، محمدجعفر، خاکستر هستی، تهران: مروارید، ۱۳۷۶ ــــــــــــــــــــ ، ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، چاپ پنجم، تهران: چشمه، ۱۳۹۲ […]