95/10/21
خط مورب (ممیز)

خط مورب (ممیز)

خط مورب، مميز (/) نشانه جداسازي است و كاربردهاي آن عبارت‌اند از: به جاي «يا» و «واو» عطف يا معادل دو كلمه كه حكم واحد دارند.