۹۵/۱۲/۰۲

زبان مادری

بدون در نظر گرفتن بافت کلام، معنی دریافت نمی‌شود. نسبت خواننده و نویسنده در درک بافت کلام مؤثر است. گاه، این دو به هم نزدیک‌اند و، در نتیجه، ارتباط آسان صورت می‌گیرد. برعکس، گاهی این […]