95/12/03

چاپ اول، چاپ آخر

برخی از معرفان کتاب نکاتی را در معرفی نمی‌آورند که موجب شگفتی است. یکی از این موارد تاریخ چاپ کتاب است. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که خواننده می‌خواهد درباره کتاب مورد نظر داشته باشد زمان […]
95/12/04

صفحه شناسنامه

صفحه شناسنامه یکی از واحدهای پیش از متن کتاب است که همه اطلاعات کتاب‌شناسی اثر در آن در آن می‌آید و در نتیجه صفحه مهمی است. ما این صفحه را سال‌هاست که در کتاب‌های خودمان […]