۹۶/۰۲/۱۰

نکته های ویرایشی ۲

حذف یا تغییر کلمه ای زاید، برای اصلاح جمله: این کار شما باعث ناراحتی ما را به دنبال خواهد داشت. این کار شما ناراحتی ما را در پی خواهد داشت. یا این کار شما باعث […]
۹۶/۰۲/۱۲

نکته های ویرایشی ۳

مطابقه نهاد با فعل مفرد و جمع بودن: فریدون با تنی چند از دوستانش به دیدن من آمدند. … به دیدن من آمد. فرمانده پادگان به همراه افسر نگهبان وارد شدند. … وارد شد. بازنویسی […]
۹۶/۰۲/۲۶

نکته های ویرایشی ۴

تبدیل کردن نثر گفتاری به نثر نوشتاری در نوشته هایی که پیدا شدن قطعه های نثر گفتاری در لابه لای نثر نوشتاری به یکدست بودن لطمه زده است: بعضی بر و بچه ها چن سال […]
۹۶/۰۲/۲۷

نکته های ویرایشی ۵

اصلاح جمله با تبدیل پیوندهای نامناسب به پیوندهای مناسب: او پرکار است و چندان باهوش نیست. او پرکار است، ولی چندان باهوش نیست. لازم است تا این مطلب را بدانی. لازم است که این مطلب […]