95/10/10

صفت‌های مؤنث عربی

صفت‌های مؤنث عربی متداول در فارسی در زبان عربی بعضی از کلمه‌ها را مؤنث می‌دانند و بعضی را مذکر. بعضی از مؤنث‌ها نشانۀ لفظی دارند که به آن‌ها مؤنث لفظی می‌گویند. یکی از نشانه‌های مؤنث […]