95/10/16

علامت سؤال

علامت سؤال (؟) نشانه پرسشی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پس از جمله پرسشی یا پرسش‌های تأکیدی: تا کنون برای رفع نیازهای جوانان روستایی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ (جمله پرسشی) مگر نمی‌دانی الآن […]