۹۷/۰۹/۱۹

فارسی را پاس بداریم

فارسی را پاس بداریم به‌جای ابتدا، بگو نخست به‌جای ابتدایی‌ترین، بگو ساده ترین به‌جای ابتلاء، بگو دچار به‌جای ابتکار، بگو نوآوری به‌جای ابدیت، بگو همیشگی به‌جای ابن سینا، بگو پور سینا به‌جای اتفاق افتاد‌، بگو […]