95/10/27

پیکان، فلش

پیکان، فلش (←) نشانه ارجاع است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: برای نشان‌دادن نتیجه و پیوند دو چیز: هدیه ← هدایا از سر واکردن ← از (حرف اضافه) + سر (اسم) + وا (پیشوند) + […]