95/10/22

قلاب

کاربردهای قلاب [] اضافه کردن کلمات الحاقی و فراموش‌شده در تصحیح متون یا هر نوع نوشته‌ای: گفت: «من مردی طرارم [تو] این زر به من امانت دادی.» وی همچنین بر لزوم تخصیص بودجه بیشتر برای […]