۹۵/۱۱/۰۳

ترتیب طبیعی بخش‌های جمله

در روال طبیعی کلام، هر یک از بخش‌های جمله برای خود، جای مشخصی دارد که رعایت آن لازم است، و اگر رعایت نشود جمله به صورت نا‌به‌سامان در می‌آید. معمولا در جمله به‌سامان، نهاد که […]