۹۵/۰۸/۰۸

قواعد املای ترکیبات (قسمت اول)

کلمه‌های مرکبی که الزاما پیوسته نوشته می شود: ۱_ کلمه‌های مرکبی که از ترکیب با پیشوند ساخته می‌شود همیشه جدا نوشته می‌شود ، مگر مرکب‌هایی که با پیشوندهای “به” ، “بی” و “هم” با رعایت […]
۹۵/۰۸/۱۰

قواعد املای ترکیبات (قسمت دوم)

کلمه های مرکبی که الزاما پیوسته نوشته می‌شود: ۵_ هرگاه کاهش یا افزایش واجی یا ابدال یا ادغام یا جابه جایی آوایی در داخل آنها روی داده باشد . مانند: “هشیار، ولنگاری، شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبین“ […]
۹۵/۰۸/۱۹

قواعد املای ترکیبات (قسمت سوم)

کلمه‌های مرکبی که الزاما جدا نوشته می‌شوند. ۱_ ترکیب‌های اضافی شامل (موصوف و صفت، مضاف ومضاف الیه). مانند: دست کم، شورای عالی، حاصل ضرب، صرف نظر‏، سیب زمینی، آب میوه. ۲_ جزء دوم با “الف” […]
۹۵/۰۹/۰۶

نقطه – ویرگول (قسمت اول)

نقطه – ویرگول که گاه به نام‌هایی مانند نقطه – کاما، نقطه – بند و درنگ – نقطه نیز خوانده می‌شود، معادل فرانسوی Le point virgul، و انگلیسی semi colon است و در عربی نیز […]
۹۵/۰۹/۰۷

نقطه – ویرگول (قسمت دوم)

۴٫ در جملاتی که چند گروه کلمه با هم به وسیله ویرگول به هم مرتبط مرتبط شده‌اند، بین گروه‌ها نقطه – ویرگول می‌آید؛ علی، حسن و محمد؛ رضا، تقی و ساسان؛ صابر، مسعود و سعید؛ […]
۹۵/۰۹/۰۹

دو نقطه (قسمت اول)

این نشانه [ دونقطه ] که در زبان فرانسه Les Deux points، در زبان انگلیسی colon و در زبان عربی با عنوان «النقطتان القائمتان» خوانده می‌شود، از نشانه‌های دووجهی است؛ از یک سو، از جمله […]
۹۵/۰۹/۱۱

دونقطه (قسمت دوم)

[ در مطلب پیش ۵ مورد از کاربردهای دونقطه را توضیح دادیم. این مطلب قسمت دوم و انتهایی کاربرد دونقطه است: ] برای جداکردن اجزای اصلی از فرعی (از راست به چپ)؛ ۲۵:۲ (جلد دوم، […]
۹۵/۰۹/۱۳

کاربرد صحیح کلمه‌ها

به دلیل بی‌توجهی در به کاربردن صحیح کلمه‌ها، برخی کاربردهای ناردست در نگارش متون فارسی رواج یافته است؛ برای اجتناب از تکرار این اشتباه، برخی از واژه‌های مذکور و معنایی که به غلط معادل آنها […]
۹۵/۰۹/۱۵

گذاشتن، گزاردن، تنوین

گاهی مشتقات مصدر گذاشتن و گزاردن با هم اشتباه می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که کلمه‌هایی مانند قانون‌گذار، بنیان‌گذار و نشانه‌گذار که از مصدر«گذاشتن» به معنی «وضع کردن و نهادن» مشتق شده‌اند، یا کلمه‌هایی مانند […]
۹۵/۰۹/۱۸

قواعد جمع

جمع بستن کلمه‌های غیر عربی به روش زبان عربی نادرست است؛ برای مثال: نادرست: گزارشات، پیشنهادات، تلگرافات، اتراک،‌ فرامین، پاکات درست: گزارش‌ها، پیشنهادها، تلگراف‌ها، ترک‌ها، فرمان‌ها، پاکت‌ها از آنجا که کلمه‌های سه حرفی و کمتر […]
۹۵/۰۹/۱۹

جایگاه حرف «را»

حرف «را» در زبان فارسی امروز نشانه مفعول است و باید بدون فاصله بعد از مفعول و وابسته‌های آن بیاید؛ بدین سبب به کاربردن آن بعد از فاعل و مسندالیه و بعد از سایر اجزای […]
۹۵/۰۹/۲۱

حذف و عطف فاعل

در زبان فارسی برای پرهیز از تکرار و درازنویسی،‌ گاهی کلمه‌ها و عبارت‌های مشترک دو یا چند جمله را – که در آن جمله‌ها تکرار شده‌اند و نقش دستوری واحدی دارند – به استناد قرینه […]
۹۵/۰۹/۲۳

حذف و عطف فعل

ب) حذف و عطف فعل در جمله مرکب «آقای غفار به اداره وارد و به کار پرداخت» فعل «شد» از آخرِ جمله اول حذف شده است و از آنجا که برای این حذف، قرینه لفظی […]
۹۵/۰۹/۲۴

حذف و عطف حرف اضافه

ج) حذف و عطف حرف اضافه در جمله مرکب «رفتن و برگشتن از دانشگاه طولی نمی‌کشد»، فعل جمله اول (طولی نمی‌کشد) به قرینه لفظی فعل جمله دوم حذف شده است و درست است؛ اما متمم […]
۹۵/۰۹/۲۶

قواعد فعل مجهول، فعل مرکب، ضمیر و نکات دیگر

در زبان فارسی وقتی فاعل در جمله ذکر شده باشد، فعل را به صورت مجهول به کار نمی‌برند؛ برای مثال: نادرست: روباه توسط محمدحسین در باغ دیده شد. روباه توسط کسی در باغ دیده شد. […]