95/09/13

کاربرد صحیح کلمه‌ها

به دلیل بی‌توجهی در به کاربردن صحیح کلمه‌ها، برخی کاربردهای ناردست در نگارش متون فارسی رواج یافته است؛ برای اجتناب از تکرار این اشتباه، برخی از واژه‌های مذکور و معنایی که به غلط معادل آنها […]
95/09/15

گذاشتن، گزاردن، تنوین

گاهی مشتقات مصدر گذاشتن و گزاردن با هم اشتباه می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که کلمه‌هایی مانند قانون‌گذار، بنیان‌گذار و نشانه‌گذار که از مصدر«گذاشتن» به معنی «وضع کردن و نهادن» مشتق شده‌اند، یا کلمه‌هایی مانند […]
95/09/18

قواعد جمع

جمع بستن کلمه‌های غیر عربی به روش زبان عربی نادرست است؛ برای مثال: نادرست: گزارشات، پیشنهادات، تلگرافات، اتراک،‌ فرامین، پاکات درست: گزارش‌ها، پیشنهادها، تلگراف‌ها، ترک‌ها، فرمان‌ها، پاکت‌ها از آنجا که کلمه‌های سه حرفی و کمتر […]
95/09/19

جایگاه حرف «را»

حرف «را» در زبان فارسی امروز نشانه مفعول است و باید بدون فاصله بعد از مفعول و وابسته‌های آن بیاید؛ بدین سبب به کاربردن آن بعد از فاعل و مسندالیه و بعد از سایر اجزای […]
95/09/21

حذف و عطف فاعل

در زبان فارسی برای پرهیز از تکرار و درازنویسی،‌ گاهی کلمه‌ها و عبارت‌های مشترک دو یا چند جمله را – که در آن جمله‌ها تکرار شده‌اند و نقش دستوری واحدی دارند – به استناد قرینه […]
95/09/23

حذف و عطف فعل

ب) حذف و عطف فعل در جمله مرکب «آقای غفار به اداره وارد و به کار پرداخت» فعل «شد» از آخرِ جمله اول حذف شده است و از آنجا که برای این حذف، قرینه لفظی […]
95/09/24

حذف و عطف حرف اضافه

ج) حذف و عطف حرف اضافه در جمله مرکب «رفتن و برگشتن از دانشگاه طولی نمی‌کشد»، فعل جمله اول (طولی نمی‌کشد) به قرینه لفظی فعل جمله دوم حذف شده است و درست است؛ اما متمم […]
95/09/26

قواعد فعل مجهول، فعل مرکب، ضمیر و نکات دیگر

در زبان فارسی وقتی فاعل در جمله ذکر شده باشد، فعل را به صورت مجهول به کار نمی‌برند؛ برای مثال: نادرست: روباه توسط محمدحسین در باغ دیده شد. روباه توسط کسی در باغ دیده شد. […]
95/10/20

پاراگراف

پاراگراف (بند) واحد بنیادین انشاست. اگر این واحد نوشتاری را خوب نشناسیم، نمی‌توانیم، گزارش، مقاله یا کتاب بنویسیم. مطالبی که در مقاله می‌آید یکپارچه و بدون برش نیست. موضوع مقاله از رشته‌ای از مفاهیم جدا […]