۹۵/۰۸/۰۳

مطابقت نهاد و فعل

در زبان فارسی قاعده بر این است که هرگاه نهاد جاندار باشد، فعل را متناسب با نهاد می‌آورند؛ یعنی اگر نهاد مفرد باشد، فعل مفرد و اگر نهاد جمع باشد، فعل جمع آورده می‌شود.