96/02/06

نکته های ویرایشی ۱

در کار ویرایش هر نوشته ای باید این کارها را انجام داد: حذف کلمه ها و عبارت های تکراری و غیرلازم، از قبیل کلمه های مترادف و قیدها و صفت ها و متمم هایی که […]
96/02/10

نکته های ویرایشی ۲

حذف یا تغییر کلمه ای زاید، برای اصلاح جمله: این کار شما باعث ناراحتی ما را به دنبال خواهد داشت. این کار شما ناراحتی ما را در پی خواهد داشت. یا این کار شما باعث […]
96/02/12

نکته های ویرایشی ۳

مطابقه نهاد با فعل مفرد و جمع بودن: فریدون با تنی چند از دوستانش به دیدن من آمدند. … به دیدن من آمد. فرمانده پادگان به همراه افسر نگهبان وارد شدند. … وارد شد. بازنویسی […]
96/02/26

نکته های ویرایشی ۴

تبدیل کردن نثر گفتاری به نثر نوشتاری در نوشته هایی که پیدا شدن قطعه های نثر گفتاری در لابه لای نثر نوشتاری به یکدست بودن لطمه زده است: بعضی بر و بچه ها چن سال […]
96/02/27

نکته های ویرایشی ۵

اصلاح جمله با تبدیل پیوندهای نامناسب به پیوندهای مناسب: او پرکار است و چندان باهوش نیست. او پرکار است، ولی چندان باهوش نیست. لازم است تا این مطلب را بدانی. لازم است که این مطلب […]