95/12/01

شکنجه تغییر

زمانی مردم به کلماتی چون دانشگاه، دانشکده، دادگستری و شهرداری می‌گفتند اونیورسیته، فاکولته، عدلیه و بلدیه. ما اکنون حاضر نیسیتیم این کلمات را به کار ببریم زیرا صورت‌های فارسی آن‌ها هم شفاف‌اند و هم خوش‌آوا. […]