۹۵/۱۰/۱۳

بند (پاراگراف)

مجموعه‌ای از چند جمله  که نوعی ارتباط منطقی و معنایی و ساختاری بین آن‌ها برقرار است. اولین جمله هر پاراگراف معمولا بیشترین اطلاعات  درباره کل پاراگراف را دارد و بقیه جمله‌ها بسط منطقی و معنایی […]
۹۵/۱۰/۲۰

پاراگراف

پاراگراف (بند) واحد بنیادین انشاست. اگر این واحد نوشتاری را خوب نشناسیم، نمی‌توانیم، گزارش، مقاله یا کتاب بنویسیم. مطالبی که در مقاله می‌آید یکپارچه و بدون برش نیست. موضوع مقاله از رشته‌ای از مفاهیم جدا […]