95/12/03

چاپ اول، چاپ آخر

برخی از معرفان کتاب نکاتی را در معرفی نمی‌آورند که موجب شگفتی است. یکی از این موارد تاریخ چاپ کتاب است. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که خواننده می‌خواهد درباره کتاب مورد نظر داشته باشد زمان […]