95/10/13

ویرایش الکترونیک

ویرایش الکترونیک: ویرایش در فایل و ارسال و دریافت از طریق ایمیل باعث صرفه‌جویی در کاغذ و زمان می‌شود. با این روش خطاهای احتمالی در تایپ مجدد کاهش می‌یابد. ویراستاران می‌توانند برای یادداشت‌گذاری (کامنت) و […]