نخستین مرکز آموزش ویراستاری با مجوز رسمی و اعطای گواهینامۀ بین‌المللی

نخستین مرکز آموزش ویراستاری با مجوز رسمی و اعطای گواهینامۀ بین‌المللی

کارگاه ها و دوره های برگزار شده

1

کارگاه ویرایش زبانی و صوری

2

کارگاه ویرایش رایانه ای

5

دوره ویراستاری کتاب و مطبوعات

7

دوره جامع و تخصصی نگارش و ویرایش

8

آزمون دوره ویراستاری کتاب و مطبوعات

9

دوره جامع اداری و مالی


مؤسسات و سازمان‌های طرف قرارداد

مؤسسات و سازمان‌های طرف قرارداد